Biểu mẫu chấp thuận GDPR

Sau khi đọc Thông báo đồng ý của Hudson Global Scholars, LLC ("HGS") cho các cá nhân ở Khu vực Kinh tế Châu Âu theo GDPR ("Thông báo đồng ý") và Chính sách GDPR của HGS ("Chính sách"), tôi đồng ý cho phép sử dụng Dữ liệu Cá nhân của tôi và, nếu có, cho học sinh dưới 16 tuổi mà tôi là cha mẹ / người giám hộ hợp pháp, bao gồm Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm (bao gồm, nhưng không giới hạn ở nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc), cho các mục đích được nêu trong Thông báo đồng ý và Chính sách được chuyển ra nước ngoài theo các quy định của GDPR và cụ thể hơn là đến Hoa Kỳ, ngay cả khi quốc gia này không được các cơ quan có thẩm quyền của EU coi là bến cảng an toàn về quyền riêng tư do không có các biện pháp bảo vệ thích hợp. Tôi cũng đồng ý với việc thu thập, xử lý và lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của mình và, nếu có, đối với học sinh dưới 16 tuổi mà tôi là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp, bao gồm Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm như được nêu trong Thông báo và Chính sách Đồng ý.
  • MM chém DD chém YYYY
  • Đặt lại chữ ký Chữ ký bị khóa. Đặt lại để ký lại
  • MM chém DD chém YYYY
Tôi hiểu rằng nếu tôi không đồng ý cho Hudson Global Scholars, LLC sử dụng Dữ liệu Cá nhân của tôi / học sinh, thì Hudson Global Scholars, LLC có thể không cung cấp được dịch vụ giáo dục cho sinh viên.