Hudson Global Alliance tập hợp các nhà lãnh đạo giáo dục tại các trường dự bị, cao đẳng và đại học có tư duy tiến bộ của Hoa Kỳ để hiểu rõ hơn và phục vụ sinh viên quốc tế muốn học tập tại Hoa Kỳ.