Hudson Global Alliance รวบรวมผู้นําด้านการศึกษาในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่มีความคิดก้าวหน้า เพื่อทําความเข้าใจและให้บริการนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาได้ดียิ่งขึ้น